Általános szerződési feltételek

Az MONTANA Tudásmenedzsment Kft.. mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatást igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) között a LEXPERT Határozatkereső rendszer (továbbiakban: „Határozatkereső Rendszer”) igénybevételére vonatkozó feltételeket, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Szolgáltató: MONTANA Tudásmenedzsment Kft.;székhely: 1118 Budapest Rétköz u. 5.;cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-922668, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 14845220-2-43; bankszámlaszáma: 10918001-00000068-65940004 (UniCredit Bank Hungary Zrt.); képviseli: Preklet István ügyvezető; honlap: www.montana.hu
1.2. Felhasználó: az a gazdálkodó szervezet, mellyel Szolgáltató egyéni felhasználói szerződést köt a Határozatkereső Rendszer használatára.
1.3. Határozatkereső Rendszer: Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képező, Szolgáltató által üzemeltetett, bírósági határozatokat és egyéb, jogi munkát támogató anyagokat tartalmazó és kereshető adatbázis. Rövidített elnevezéssel: “Határozatkereső Rendszer”.
1.4. Határozatkereső Rendszer Adatbázisa: Rövidített elnevezéssel: “Határozatkereső Rendszer Adatbázisa”
1.5. Szolgáltatási csomag: Minden szolgáltatáscsomag esetében rögzített a tartalom, a keresőfák listája, a mentett keresések és az automatikus e-mailküldés lehetősége.
1.6. Egyéni felhasználói szerződés: Szolgáltató és Felhasználó által cégszerűen aláírt, a Határozatkereső rendszerhez történő hozzáférés biztosítására írásban megkötött szerződés. Rögzíti a szolgáltatás időtartamát és az igénybe vehető Szolgáltatási csomagok listáját.

2. Alapvető működési előírások

2.1. Az egyéni felhasználói szerződésekben meghatározott szolgáltatási díj megfizetése ellenében Szolgáltató hozzáférést biztosít Felhasználó részére a Határozatkereső Rendszerben tárolt és folyamatosan frissített jogi dokumentációhoz az erre a célra létrehozott internetes honlapon.
2.2. A Határozatkereső Rendszer biztosítja, hogy a Felhasználó annak tartalmában kereséseket indíthasson, amely kereséseket speciális taxonómiák segítségével támogatja. A Határozatkereső Rendszer Adatbázisa folyamatosan frissül az interneten megjelenő, szabadon felhasználható tartalmakkal.
2.3. A Határozatkereső Rendszer Adatbázisát szolgáltató napi rendszerességgel frissíti oly módon, hogy az adatbázisban tárolt tartalmak forrását biztosító nyilvános weboldalak tartalmát megvizsgálja, és az ott megjelenített új tartalmakat a Határozatkereső Rendszer Adatbázisában kereshetővé teszi Felhasználó számára.
2.4. A Felhasználó számára a Határozatkereső Rendszerben elérhető, kereshető tartalmakat, és a kereséseket támogató taxonómiákat az Egyéni felhasználói Szerződés rögzíti oly módon, hogy ott felsorolja az elérhető Szolgáltatási csomagok listáját, amely csomagok tartalmát Szolgáltató a hatarozatkereso.hu weboldalon található Általános Szerződési Feltételekben közli.

3. A LEXPERT Határozatkereső Rendszer célja

A LEXPERT Határozatkereső Rendszer célja a Felhasználók jogi munkájának támogatása a hatósági és magán jogalkalmazók, ügyvédi irodák és kamarák, gazdasági társaságok, illetve gazdasági vezetők és egyéb piaci szereplők munkájának elősegítése. Célunk összegyűjti és egyetlen felületen kereshetővé tenni a jogalkalmazásban kiemelkedő jelentőségű hatóságok által közzétett egyedi határozatokat, elvi iránymutatásokat, szakmai publikációkat, majd azokat jogszabályhelyek szerint, kategorizálva szűrni, azokban szemantikusan keresni.

4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1. A Szolgáltató vállalja a szerződés körébe eső szolgáltatások weblapjainak üzemeltetését. A szerződés körébe eső weblapok listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.
4.2. A Szolgáltató biztosítja védelmi technológiák alkalmazását az illetéktelen behatolási kísérletek ellen.
4.3. A Szolgáltató a Felhasználó részére hozzáférést biztosít a Határozatkereső Rendszer adatbázisához.

5. Felhasználó jogai és kötelezettségei

5.1. A Felhasználó jogosult a rendszerben adatokat lekérdezni, keresni;
5.2. A Felhasználó a rendszer használatáért az egyedi felhasználói szerződésben meghatározott díj megfizetésére köteles Szolgáltató számára;
5.3. Tekintettel arra, hogy Szolgáltató kizárólag a Határozatkereső Rendszer Adatbázisának használati jogát engedi át, így Felhasználó a Határozatkereső Rendszerből nyert adatokat, információkat kizárólag csak saját ügyeinek intézésére használhatja, saját szervezeti keretein belül, a belőle nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nem nyújthat, üzletszerű tevékenységet ezekkel nem végezhet, azt nem publikálhatja, az adatokat, információkat harmadik személynek nem jogosult sem díjazás ellenében, sem anélkül átengedni, vagy bármilyen módon hozzáférhetővé tenni. E kötelezettség Felhasználót a jelen szerződés bármely okból való megszűnését követően is terheli véghatáridő nélkül.

6. Díjfizetés

6.1. A Szolgáltatásért fizetendő díjakat (szolgáltatási díj) Felhasználó az egyedi előfizetési szerződésben meghatározottak szerint köteles megfizetni Szolgáltató részére.

7. Szolgáltatás aktiválása, megszüntetése

7.1. Egyéni felhasználói szerződéskötés
7.1.1. Szolgáltató a Határozatkereső Rendszerhez történő hozzáférést – Felek által aláírt egyéni felhasználói szerződés megléte esetén – a szolgáltatási díj Szolgáltató számlájára történő beérkezésétől számított maximum 3 munkanapon belül aktiválja Felhasználó részére.
7.1.2. Felhasználó a szolgáltatást a jelen szerződéssel egyidejűleg kiküldött regisztrációs lapon szereplő felhasználói név és jelszó birtokában a szolgáltató honlapján veheti igénybe. Felhasználó a felhasználói név és jelszó titokban tartásáért teljes körű felelősséggel tartozik, azt harmadik személy részére nem teheti hozzáférhetővé, nem adhatja át.
7.1.3. Szolgáltató a Határozatkereső Rendszerhez történő hozzáférés biztosítását megszünteti az egyéni felhasználói szerződés bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg.
7.2. Online szerződéskötés
7.2.1. Szolgáltató lehetőséget biztosít Felhasználónak a Határozatkereső Rendszerhez történő hozzáféréshez Online szerződéskötési lehetőséggel a hatarozatkereso.hu weboldalon keresztül.
7.2.2. Az online szerződéskötés érdekében Felhasználó a hatarozatkereso.hu oldalon regisztrál, majd kiválasztja az általa igényelt szolgáltatást. A regisztráció kitöltésével és az igényelt szolgáltatás jelölésével Felhasználó ajánlatot tesz Szolgáltató részére a Ptk.211 §-nak megfelelően. A regisztrációval egyidejűleg Felhasználó elfogadja az ÁSZF-ben rögzített feltételeket.
7.2.3. Szolgáltató az ajánlattételre vonatkozó igényt elbírálja, és pozitív elbírálás esetén Felhasználó részére visszaigazoló e-mailt, valamint proforma számlát küld a Szolgáltatási díjról.
7.2.4. Szolgáltató a Határozatkereső Rendszerhez történő hozzáférést a szolgáltatási díj Szolgáltató számlájára történő beérkezésétől számított maximum 3 munkanapon belül aktiválja Felhasználó részére.
7.2.5. Az online szerződéskötés nem minősül írásban foglaltnak, és az utóbb, önálló dokumentumként nem hozzáférhető.
7.2.6. Az online szerződés ráutaló magatartással jön létre:
• Felhasználó részéről a hatarozatkereso.hu oldalon történő regisztráció és a Szolgáltató számára a Szolgáltatási díj elküldésével
• Szolgáltató részéről a Szolgáltatási díj megérkezését követő 3 munkanapon belüli szolgáltatás-aktiválással.
7.2.7. Előfizető tudomásul veszi, hogy az online megrendelőlap tartalmának az elküldést követő elvesztéséért (meg nem érkezéséért), a felhasználók által használt műszaki megoldások (pl. Internet böngészők, Internet kapcsolat) és az Internet hálózat sajátosságai miatt Szolgáltató felelőssége nem terheli.

9. Adattartalom

9.1. Szolgáltató az egyes Szolgáltatási csomagokban elérhető adattartalmak listáját a szolgáltatás weboldalán közli.

12. Felelősség

13. Kiegészítő szolgáltatások

13.1. Szolgáltató a Határozatkereső Rendszer Felhasználói részére – igény esetén – kedvezményes díjtételű előfizetői szerződést köt az alábbi szolgáltatásaira:
13.1.1. Tenderfigyelés
13.1.2. Sajtófigyelés

14. Értesítések

A Felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, stb. (együttesen: értesítés) csak írásban érvényes és hatályos. A Felek ezért megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás keretében az egymással telefonon vagy e-mailben közölt értesítéseiket 2 munkanapon belül levélpostai úton tértivevényes küldeményként utólag megerősítik. Amennyiben az utólagos levélpostai megerősítésre bármely okból nem kerül sor, úgy az értesítés érvényességére és hatályosságára az értesítést feladó fél nem hivatkozhat másik féllel szemben.

15. Titoktartás

Felek az együttműködésük keretei között folytatandó tevékenységüket teljes körűen, továbbá az egyéni felhasználói szerződés és jelen ÁSZF keretei között, valamint azt megelőzően – akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon – átadott műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot – ideértve de nem csak erre korlátozva know-howt, eljárásokat, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes programokat – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem hozzák, nem másolják, nem reprodukálják, kivéve, ha ahhoz az átadó fél előzetesen írásban hozzájárult. A Felek a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, megbízottaik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók magatartásáért – ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is – úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli a Feleket. A titoktartási kötelezettség megsértése esetén vétkes Fél 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint kötbér fizetésére köteles vétlen Fél részére.

16. Az egyéni felhasználói szerződés tartama, megszűnése

16.1. Az egyéni felhasználói szerződés időtartama az aláírásától számított 1 év, amely automatikusan évente 1 évvel meghosszabbodik, ha az éves fordulónapok lejárta előtt 30 nappal írásban egyik fél sem kezdeményezi a szerződés megszüntetését.
16.2. Felhasználó azonnali hatállyal, a Szolgáltatóhoz címzett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja az egyéni felhasználói szerződést a 17.4. pontban foglalt esetben.
16.3. Bármely fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja a szerződést, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el (rendkívüli felmondás). Nem tekinthető súlyos szerződésszegésnek az alábbi esetek:
• különösen, de nem kizárólag a Szolgáltató részéről minden olyan előre nem látható üzemviteli helyzet, mely során a Szolgáltató tartalomszolgáltatásában vagy a hálózaton olyan forgalmi vagy egyéb technikai körülmény lép fel, amelynek bekövetkezése nem róható fel Szolgáltatónak, nem következménye a Szolgáltató üzemeltetési tevékenységének, illetőleg az Internet sajátos természetéből adódik.
• a tartalom frissítésének hiánya abban az esetben, ha a kereshető tartalom elérése Szolgáltatónak fel nem róható okból nem volt biztosított
• a szolgáltatott tartalmat csökkenteni szükséges jogszabály-változás, vagy egyéb szabályozás változása miatt.
16.4. Egyéni előfizetői Szerződés megszűnik:
16.4.1. a Felek közös írásbeli megegyezésével;
16.4.2. Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
16.4.3. Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével.

17. ÁSZF hatálya

17.1. Jelen ÁSZF 2012. december 1-én lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.
17.2 Szolgáltató előzetesen egyedileg értesíti Felhasználót az ÁSZF módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 10 nappal, azzal, hogy a módosítás a Szolgáltató honlapján megismerhető. Az értesítés tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított ÁSZF elérhetőségét, a Felhasználót megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást.
17.3. A 17.2. pontban foglalt kötelezettség Szolgáltatót nem terheli, amennyiben:
• az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti;
• ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken;
• ha a módosítás valamely szolgáltatás tartalmi vagy funkcióbővítését érinti;
• ha a módosítás oka valamely, a szolgáltatás során korábban elért tartalom kereshetőségének és elérhetőségének megszűnése az eredeti tartalom elérhetőségének kibocsájtó általi korlátozása miatt.
17.4. Amennyiben Felhasználó a módosítást nem kívánja elfogadni, az értesítéstől számított 15 napon belül jogkövetkezmények nélkül azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani az egyéni felhasználói szerződést. Szolgáltató az igénybe nem vett, előre kifizetett szolgáltatásért járó időarányos díjat visszatéríti Felhasználó részére.
17.5. Amennyiben Felhasználó a 17.4. pont alapján határidőn belül nem mondja fel az egyéni felhasználói szerződést, úgy az – ráutaló magatartással – a módosítás elfogadásának minősül.

18. Vitarendezés

Felek az esetleges vitás kérdések rendezését tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a tárgyalások megkezdésétől számított 10 munkanapon belül és legalább 2 tárgyalási forduló alatt nem vezet eredményre Felek ezt jegyzőkönyvben rögzítik és ezt követően alávetik magukat hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

19. Egyéb rendelkezések

19.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
19.2. Jelen ÁSZF mindenkori hatályos, korábbi és később hatályba lépő teljes szövege a Szolgáltató honlapján megtekinthető.
19.3 Felhasználó az egyedi előfizető szerződés aláírásával jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja.

Melléklet: A szolgáltatáscsomagok leírása

A LEXPERT Határozatkereső rendszer az alábbi szolgáltatáscsomagokat biztosítja:

  • Alapcsomag
  • Gazdasági- és cégjogi csomag
  • Pénzintézeti csomag
  • Tenderfigyelő


A szolgáltatás csomagok pontos tartalmát Szolgáltató a hatarozatkereso.hu weboldalon közli. A szolgáltatás csomagok tartalmában történő változások kezelésére az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2012. december 1.

MONTANA Tudásmenedzsment Kft.

ZabbixSrvCheck_bb2db561b6e5